TICKET


일반    15,000 원
청소년 및 대학생    10,000 원
65세 이상 및 초등학생 이하 무료관람           -
장애인 및 국가유공자 무료관람           -
단체 관람 (15인 이상)     9,000원      


   * 단체 관람 예약 문의: 02-3446-3031COPYRIGHT ⓒ 2021 CHUNGJARK ART CO. LTD. All RIGHTS RESERVED